ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ |A small mobile robot controlled by a microcontroller


KMUTT
CC

หลักการพื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อแบบ differential drive การหาความสัมพันธ์ของความเร็วของล้อ กับค่าของคำสั่ง เซ็นเซอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์ อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์กับการควบคุมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 15 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถทำการเขียนโปรแกรมสำหรับ Micro Controller ในงานหุ่นยนต์ได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (sensor) ได้

3. ผู้เรียนสามารถควบคุมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำรายวิชา

นางสาววุฒิพร เสือเมือง
อาจารย์ผู้ช่วยสอนพิเศษ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail surachai_suk@yahoo.com

CC
Enroll