ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 | Fundamentals of the C Programming Language I


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

หลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม พัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการทำงานแบบตัดสินใจและการทำงานแบบวนรอบกีดขวาง

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักเกณฑ์ในการเขียนผังงานได้

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของภาษาซีได้

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอสด้วยภาษาซีได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกได้

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ชนกชนม์ สังวรโยธิน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail chanokchon.tle@mail.kmutt.ac.th

CC
Enroll