ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล | Technology and learning of digital agriculture.


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ในยุค Thailand 4.0 เกษตรกรควรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create) และ 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายคุณลักษณะของเกษตรกรในยุคดิจิทัลได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีหลักการและวิธีการโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายคุณลักษณะและขอบเขตของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เป็นเกษตรกรดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-Mail: surapon@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ร่วม)

อาจารย์ มณีรัตน์ มั่นยืน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-Mail: m2nual@gmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ร่วม)

อาจารย์ วิษณุ ดวงประสพสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
e-Mail: eggvab3@gmail.com

CC

Enroll