ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รู้รอบด้านการนำเสนอ | About the Presentation


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ ทำความเข้าใจผู้รับสาร ศึกษาจิตวิทยากับการสื่อสาร อวัจนภาษากับการสื่อสาร ศึกษาหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอ ศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิค ประเภท ศึกษาบุคลิกภาพกับการนำเสนอและฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนอตามโจทย์กำหนด

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ และลักษณะผู้รับสารได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายจิตวิทยาและอวัจนภาษากับการสื่อสารได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิคและประเภทของการนำเสนอได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายบุคลิกภาพกับการนำเสนอและสามารถปฏิบัติการนำเสนอได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าธนบุรี


ช่องทางติดต่อผู้สอน

e-Mail: kuntida.tha@kmutt.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


CC
Enroll