ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา | Innovation and Technology in Vocational Education


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ผู้เรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาความเชื่อดังเดิม และความเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดจนการพัฒนามาเป็นนวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้ ทั้งแบบเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้โดยการร่วมมือกัน แบบชุมชนนักปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล และการเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่หลากหลายช่องทาง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล การเก็บองค์ความรู้ของตนเพื่อนำมาสรุป เตรียมพร้อมในการนำเสนอและเผยแพร่ผ่าน Social Media กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล การใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในงานอาชีวะในรูปแบบต่างรวมถึงการหาคุณภาพเครื่องมือก่อนการนำไปใช้วัดผลในรูปแบบต่าง ๆ

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขยายความของคำว่า นวัตกรรม และเทคโนโลยีได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ได้

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษาได้

4. ผู้เรียนสามารถออกแบบและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์เป็นนวัตกรรมในงานอาชีวศึกษาได้ยั่งยืนได้กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้

5. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมในงานอาชีวศึกษาได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์
อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail Paitoon.kan@kmutt.ac.th


CC
Enroll