ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย | Learning System and Communication Through Networking


KMUTT

เกี่ยวกับรายวิชา

            ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ หลักการและจิตวิทยาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบ การเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนได้
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและเขียนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินผลผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการสอนออนไลน์ได้
  • LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการเทียบมาตรฐานของเนื้อหาหลักสูตรไปยังมาตรฐานหรือหลักสูตรอื่นได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • นิสิตและนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

  1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 40
  2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60
  3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ. ดร.สุรพล บุญลือ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผศ. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ. ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ. ดร.ศยามน อินสะอาด

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.มณีรัตน์ มั่นยืน

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.ณัฐวุฒิ สุมานิต

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.เอกชัย เพชรอาวุธ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-Mail : surapon.boo@kmutt.ac.th

เบอร์โทร : 081-4289275

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน ที่มีความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 Pixel โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Kbps โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

Enroll