ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การถ่ายภาพขั้นสูง | Advance Photography


KMUTT

เกี่ยวกับรายวิชา

            หลักการทำงาน การคุมแสง ความคมชัด ของอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพอธิบายหลักการสื่อสารและการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ หลักการผลิตสื่อโดยวิธีการถ่ายภาพเล่าเรื่องการสร้างสื่อภาพถ่ายแบบต่างๆในสตูดิโอ การใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การถ่ายภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงาน การคุมแสง ความคมชัด ของอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพ
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสื่อสารและการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อโดยวิธีการถ่ายภาพเล่าเรื่องได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อภาพถ่ายแบบต่างๆในสตูดิโอ ตามที่กำหนดได้
 • LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์การถ่ายภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • LO6 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการไฟล์ภาพได้ และอธิบายหลักการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา
 • นิสิตและนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

 1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70
 2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 30
 3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยสอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นายปฏิณัฐ วิลาวรรณ์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยสอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-Mail:sorakrich.man@mail.kmutt.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน ที่มีความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 Pixel โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Kbps โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

Enroll