ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | Introduction to data analytics process


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

แนะนำรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และจากกรณีศึกษา ตั้งแต่การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องการนำมาพัฒนาและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยใช้วิธีที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการแปรผลลัพธ์และการสื่อสารที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงได้เรียนรู้กฎหมายและจริยธรรมเบื้องต้นในการประมวลผลข้อมูล เพื่อความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. LO1 ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นที่นำมาใช้และประมวล และระบุเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ควรใช้ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้และประมวลผลเกิดความมั่นคงปลอดภัยได้

2. LO2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% กิจกรรม Discussion (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
ภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail warisa.yom@kmutt.ac.th เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll