ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมข้อมูล | Data Preparation


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและประเภทข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น การทำความสะอาดข้อมูล การจัดการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดขนาดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง 9 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO 1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

LO 2 ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้

LO 3 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเบื้องต้นเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้

LO 4 ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูล โดยการทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดมิติของข้อมูล เพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย
ภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail Porntp.dec@kmutt.ac.th เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll