ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล-สถิติเชิงพรรณนา | Basic Statistics for Data Analytics – Descriptive Statistics


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งการประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การแจกแจงของข้อมูล (Distribution) ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางของข้อมูล (Central Tendency) หรือที่เรียกย่อๆว่า ค่ากลางของข้อมูล และ การกระจายของข้อมูล (Dispersion) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถบอกความแตกต่างของข้อมูลสองชุดที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้อย่างถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 50 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้การแจกแจงของข้อมูลได้

LO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้ค่ากลางของข้อมูลได้

LO 3 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักและประยุกต์ใช้การกระจายของข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% กิจกรรม Discussion (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.อนุวัฒน์ ตั้งธนวัฒน์สกุล
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail anuwat.sae@kmutt.ac.th เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll