ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วย โปรแกรม MS Excel | Introduction to data analytics using MS Excel


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานสูตรคำนวณและฟังก์ชันในโปรแกรม MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนา การสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การเลือกและสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ การประยุกต์การใช้งานคำสั่งจากเมนูใน Data Analysis (Excel Add-ins) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและกราฟ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 11 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 7 ชั่วโมง 43 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนสามารถสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถามได้

LO2: ผู้เรียนสามารถเลือกและสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Excel พร้อมทั้งอธิบายความหมายของกราฟดังกล่าวได้

LO3: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สูตรคำนวณ ฟังก์ชันทางสถิติ และคำสั่งจากเมนูใน Data Analysis (Excel Add-ins) ได้

LO4: ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลอย่างง่ายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ธเนศ จิตต์สุภาพรรณ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail thanet.chi@kmutt.ac.th เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll