ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พื้นฐานการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ | Data Visualization Foundation


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการแสดงข้อมูลผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ และกราฟต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI เริ่มตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลด้วย Power Query การใช้คำสั่ง DAX พื้นฐานที่จำเป็น การสร้าง Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลให้มองเห็นได้ในมุมมองหลายมิติ ไปจนถึงการแชร์รายงานไปยัง Power BI Service สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำให้เห็นภาพที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 13 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 9 ชั่วโมง 00 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานโปรแกรม Power BI เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

LO2 : ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบและออกแบบการนำเสนอข้อมูลบนโปรแกรม Power BI ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.ยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tareerat@yahoo.com เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll