ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 1) | Introduction to Analysis Techniques (Part 1)


KMUTT

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วย 2 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยในตอนที่ 1 จะมุ่งเน้นในเรื่องการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม MS Excel

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 51 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถทดสอบสมมติฐานและแปลผลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

e-Mail sukuman@hotmail.com เบอร์ 024708910

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll