ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การต้อนรับผู้มาเยือนบนเรือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือ | Welcome on Board (for ship officers)


KMUTT

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับวิชาชีพการเดินเรือ
(Basic English Communication for Seafarers)

ประกอบด้วย 8 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 1 การต้อนรับผู้มาเยือนบนเรือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือ
: Welcome on Board (for ship officers)

คำอธิบายรายวิชา

This subject aims to teach students to introduce themselves and give personal information of other ship officers correctly through exchanging conversations. They will practice to use adverbs of location to identify things on ship as well.

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน แนะนำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจการเรือจากหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้คำวิเศษณ์ (adverbs) บอกตำแหน่งเพื่อระบุสิ่งของที่อยู่บนเรือ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 9 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: To practice short self-introduction in English
LO2: To ask and give personal information of ship officers in different ranks
LO3: To use adverbs of location to locate things on ship

คุณสมบัติผู้เรียน

1. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการเดินเรือ
3. ผู้สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน
แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60%
และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • อาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม/ผู้สอน

  นางสาว เพ็ญนภา จินดามัย

  ตำแหน่ง
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
 • ออกแบบข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา
 • พัฒนาและปรับแผนการสอนเพื่อตอบสนองสถานการณ์เฉพาะในห้องเรียน
 • ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน

  Email:j.pennapa@hotmail.com

  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

  สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

  และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  --อยู่ระหว่างการทดลองระบบ--

   

  Enroll