ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบอกทิศทางระหว่างเดินเรือ | Keep Moving


KMUTT

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับวิชาชีพการเดินเรือ
(Basic English Communication for Seafarers)

ประกอบด้วย 8 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 6 การบอกทิศทางระหว่างเดินเรือ : Keep Moving

คำอธิบายรายวิชา

The learners identify ship’s geographical positions/locations while onshore, ask and give directions of locations in the ship, ask and give directions to the ship’s destination, and reporting wind directions while the ship is docked/anchored onshore.

วิชานี้ผู้เรียนจะเรียนรู้การระบุตำแหน่งหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเรือขณะที่เรือเทียบท่าบนชายฝั่ง ถามและบอกทิศทางของตำแหน่งในเรือ ถามและบอกทิศทางจุดหมายปลายทางของเรือ และรายงานทิศทางลมขณะที่เรือจอดเทียบท่าหรือทอดสมอ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 12 นาทีสื่อวีดิทัศน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: To identify ship’s geographical position/location
LO2: To practice asking and giving directions of locations in the ship
LO3: To practice asking and giving directions to the ship’s destination

คุณสมบัติผู้เรียน

1. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการเดินเรือ
3. ผู้สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน
แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60%
และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • อาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม/ผู้สอน

  อาจารย์กิติยา จันทร์ฉาย

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน

  Email:Kitty.k@mail.rmutk.ac.th

  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

  สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

  และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  --อยู่ระหว่างการทดลองระบบ--

   

 • Enroll