ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การโต้ตอบบทสนทนา) | What happened? (Oral)


KMUTT

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับวิชาชีพการเดินเรือ
(Basic English Communication for Seafarers)

ประกอบด้วย 8 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 7 การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การโต้ตอบบทสนทนา) : What happened? (Oral)

คำอธิบายรายวิชา

This course practices learners with maritime vocabulary and language expressions that can be used to report accidents and incidents orally, and how they are used in practice such as in dialogues and at the workplace.

หลักสูตรนี้จะฝึกปฏิบัติผู้เรียน ให้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และ สำนวนภาษาที่ใช้ในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคำพูด และ วิธีการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำไปใช้ เช่น บทสนทนาที่เน้นการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา ในสถานที่ปฏิบัติงาน

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 9 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: To use appropriate vocabulary and expressions in reporting accidents orally.
LO2: To use appropriate vocabulary and expressions in reporting incidents orally.

คุณสมบัติผู้เรียน

1. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการเดินเรือ
3. ผู้สนใจวิชาชีพด้านการเดินเรือ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน
แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60%
และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • อาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม/ผู้สอน

  Jonathan Rante CARREON,PhD Appling ,PhD Ling

  ตำแหน่ง
 • Vice President for Academic Affairs (June 2021- present) Huachiew Chalermprakiet University
 • Editor-in-Chief: HCU Journal of Health Sciences (Thai Citation Indexed – Tier 1)
 • Associate Editor, GEMA Online Journal of Language Studies (Scopus Q1 Journal of Universiti Kebangsaan Malaysia): https://ejournal.ukm.my/gema/about/editorialTeam (2018 – present)
 • ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน

  Email:jonathan.car@live.hcu.ac.th

  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

  สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

  และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  --อยู่ระหว่างการทดลองระบบ--

   

  Enroll