ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คณิตศาสตร์วิศวกรรม II | Engineering Mathematics II


KU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (15 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์)

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์

LO1 : อธิบายความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ได้
LO2 : วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ได้
LO3 : นำความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในสาขาอื่น ได้

คณิตศาสตร์วิศวกรรม I

รองศาสตราจารย์ นงนุช สุขวารี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscinos@ku.ac.th , sukvaree.nn@gmail.com

ผู้ช่วยศาสราจารย์ พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscipal@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสราจารย์ พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscispns@ku.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสราจารย์ กันย์ สุ่นยี่ขัน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscigsy@ku.ac.th

 

อาจารย์ สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e-mail : sakonglok@hotmail.com

• ก่อนเรียนแต่ละบทผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ทราบพื้นฐานของตนเองและได้ทราบเนื้อหาที่จะเรียน
• ผู้เรียนควรเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากระบบ MOOC ให้ครบทุกเนื้อหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง
• ผู้เรียนควรแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทบทวนเนื้อหาอย่างน้อยบทละ 2 – 3 ชั่วโมง
• ผู้เรียนควรเข้าเรียนรู้บทเรียนจากระบบ MOOC ร่วมกับช่องทางอื่น โดยมีการนำความรู้ในแต่ละเรื่องไปฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ

ปริญญาตรี / เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/คณิตศาสตร์วิศวกรรม II รหัสวิชา 01417168

เรียนด้วยตนเอง

กลาง

1. นักเรียนระดับมัธยมปลาย
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ประชาชนทั่วไป

1. หนังสือ
    คณิตศาสตร์วิศวกรรม II ของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ข้อมูลเว็บไซต์ https://course.ku.ac.th/

"รายวิชานี้มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ" เมื่อผู้เรียนได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50% โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนน ดังต่อไปนี้

• คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 5 บท จำนวน 5 ชุด คิดเป็น 30% 

• คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท จำนวน 5 ชุด คิดเป็น 40%

• คะแนนแบบทดสอบรวมหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ คิดเป็น 30% 

 

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll