ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟิสิกส์ทั่วไป I | General Physics I


KU

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: 45 ชั่วโมงเรียนรู้

กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์

LO1 : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายฟิสิกส์พื้นฐาน ได้แก่ กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์ ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้มาอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนปลาย, ฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fsciacp@ku.ac.th, apichart.pa@ku.th

ดร.สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscisst@ku.ac.th, sukosin.t@ku.th

ปริญญาตรี / เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต/ฟิสิกส์ทั่วไป 1 รหัสวิชา 01420111

เรียนด้วยตนเอง

กลาง

1. นักเรียนระดับมัธยมปลาย
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ประชาชนทั่วไป

1. หนังสือและเอกสารหลัก
1.1 ฟิสิกส์ 1 ตอนที่ 1 และ 2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 Physics For Scientists and Engineers by Serway and Jewett

ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องมีเวลาในการเรียน การทำกิจกรรม การทำแบบฝึกหัดอย่างน้อย 80% และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนน ดังต่อไปนี้
คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน คิดเป็น 60%
คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียน คิดเป็น 40%

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll