ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เคมีทั่วไป (General Chemistry)


KU

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 45 ชั่วโมงเรียนรู้

อะตอมและโครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎีและความหมายคาในวิชาเคมีทั่วไป
LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขและสรุปผลเบื้องต้นทางเคมีจากหลักการทางคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีเพื่อมาประยุกต์ แก้ปัญหาและอธิบายได้ตามหลักการทางเคมี
LO4 : ผู้เรียนสามารถแยกประเภทความรู้ และหลักการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์
LO5 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กระบวนการเคมีเพื่อสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สารวจ ตรวจสอบ ทานาย และทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

 วิทยาศาสตร์ (เคมี) มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ดร.รมิดา  รัตนาคาม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscirdr@ku.ac.th, ramida.r@ku.th

ดร.ธารินี  สาลีโภชน์

ภาควิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscitna@ku.ac.th, tharinee.a@ku.th

ดร.สุธาสินี  กิตยาการ

ภาควิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscistsn@ku.ac.th, sutasinee.k@ku.th 

ดร.ปณิทัติ  หาสิน

ภาควิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : fscipths@ku.ac.th, panitat.h@ku.th

ปริญญาตรี / เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต/เคมีทั่วไป รหัสวิชา 01403111

เรียนด้วยตนเอง

กลาง

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ประชาชนทั่วไป

1. ตำราและเอกสารหลัก
    * ทบวงมหาวิทยาลัย “เคมีเล่ม 1” สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2541
    * ทบวงมหาวิทยาลัย “เคมีเล่ม 2” สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2541
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
    * หนังสือ: กฤษณา ชุติมา “หลักเคมีทั่วไป” เล่ม 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2549
    * หนังสือ: กฤษณา ชุติมา “หลักเคมีทั่วไป” เล่ม 2 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2542
    * หนังสือ: Brady J.E. “General chemistry, Principles and Structure” 5th ed. John Wiley & Sons. Inc.,1990.
    * หนังสือ: Gillespie, R.J., Eaton, D.R., Humphrys, D.A. and Robinson, E.A., “Atoms, Molecules and Reactions, An Introduction to Chemistry”, Prentice-Hall, Inc. ,1994.
    * หนังสือ: Kotz , J.C. and Purcell, K.E., “Chemistry & Chemical Reactivity”, 2nd ed., Saunder College Publishing, 1991.
    * หนังสือ: Olmsted, J. and Williams, G.M., “Chemistry, the Molecular Science”, Mosky Year Book, Inc.,1994.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
    * หนังสือ: Porterfield, W.W., Inorganic chemistry ; A Unified approach, 2nd ed., Academic press, 1993.
    * หนังสือ: Shriver, D. F., Atkins, P.W. and Langford, C.H., Inorganic Chemistry, 2nd ed., Oxford university Press, 1994.

ผู้เรียนจะได้รับคะแนนตามเงื่อนไขดังนี้

1. ทำข้อตกลงเรียนแต่ละบทเรียน คะแนน 12 % (คลิกตกลง บทเรียนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 บทเรียน)
2. ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน คะแนน 30% (จำนวน 10 ครั้ง)
3. แบบฝึกหัดแต่ละบทเรียน คะแนน 24 % (จำนวน 11 ครั้ง)
4. แบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา คะแนน 34 % (จำนวน 1 ครั้ง)

โดยผลรวมคะแนนทุกกิจกรรมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์

 

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll