ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา | Academic English Listening and Speaking Skills for Graduate Program


KU

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดขั้นสูง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาใช้ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านบททดสอบตามกำหนดของรายวิชา ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ในทักษะฟัง-พูดเชิงวิชาการ มาปรับใช้ถ่ายทอดและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพและด้วยความมั่นใจ โดยจะเห็นพัฒนาการได้จากการพูด การอภิปรายและการสอบปากเปล่าที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถฟังเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ และพูดสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อการศึกษา

2. ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบต่างๆ ของการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การวัดผล

- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) : ไม่เก็บคะแนน
- กิจกรรมในบทเรียน (Assignment) : ไม่เก็บคะแนน
- แบบทดสอบระหว่างบทเรียน (Quiz) : เก็บคะแนน 60%
- แบบทดสอบท้ายรายวิชา (Final Exam) : เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: nopphawan.c@ku.ac.th
เบอร์: 085-126-9666

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll