ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ | Research Concepts to Practice


KU

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการในการวิจัย ชนิดของตัวแปรวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและตัวอย่าง การประยุกต์ใช้สถิติขั้นพื้นฐานในการวิจัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการศึกษาได้

2. ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาการวิจัยทางการศึกษาและอธิบายตัวแปรวิจัยได้

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแบบการวิจัยได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

4. ผู้เรียนสามารถเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สถิติการวิจัยขั้นพื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่กําลังเรียนวิชาวิจัย หรือมีพื้นฐานในการวิจัยระดับปริญญาตรีนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอกที่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานการวิจัย รวมทั้งนักวิชาการทางการศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) : ไม่เก็บคะแนน
- กิจกรรมในบทเรียน (Assignment) : เก็บคะแนน 40%
- แบบทดสอบระหว่างบทเรียน (Quiz) : เก็บคะแนน 30%
- แบบทดสอบท้ายรายวิชา (Final Exam) : เก็บคะแนน 30%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.สุนทรา โตบัว
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : fedustr@ku.ac.th
เบอร์ : 061-746-7676

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll