ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ | Instructional Innovation and Media Design and Development


KU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนในการวิจัย และพัฒนาระบบคลังเครดิต ระหว่าง 4 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ แนวทางการประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ประเภท และการเลือกใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการออกแบบสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการ องค์ประกอบ และวิธีการขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะกับสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทได้

5. ผู้เรียนสามารถสรุปและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.บุญรัตน์ แผลงศร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail nattaphon.r@ku.th เบอร์ +662 579-7142, +662 942-8672

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll