ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปัญหาพิเศษ | Special Problems


KU

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การรายงานและการนำเสนอผลการแก้ปัญหา

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 47 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถกำหนดประเด็นปัญหาและวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้
2. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและดำเนินการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนสามารถประมวลข้อมูลเพื่อเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้
5. ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผศ.ดร.บุญรัตน์ แผลงศร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งอื่น ๆ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-Mail: fedubrp@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-579-7142
edtech.edu.ku.ac.th
www.facebook.com/edtechku

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll