ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning |“Japan Affairs” using e-learning


KUJ

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ควรเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นในสังคมนานาชาติ และเรื่องราวปัญหาปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำบรรยายภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 1 ปี มีคำถามเพื่อทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไปหรือไม่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นและคนไทย.

2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของริษัทญี่ปุ่น

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น

คุณสมบัติผู้เรียน

1.ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

2.ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

3.ผู้ที่มีโอกาสสนทนากับคนญี่ปุ่น และมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่น เสียงอธิบาย และคำถามทดสอบผู้เรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ง่าย จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 จากมาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบระหว่างบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (Final exam)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

Associate Professor Kanako Yoshimine, Ph.D.
National Defense Academy of Japan, Department of Humanities, Japan

ช่องทางติดต่อ

Email: kanako@nda.ac.jp

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll