ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ | Special Interest Tourism


MFU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

 • ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ ความสัมพันธ์กับรูปแบบการท่องเที่ยวดั้งเดิม พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ แนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

Course Description

 • Phenomenon of Special Interest Tourism (SIT) and its relationship to traditional forms of tourism; various special interest and 'niche' tourism market segments behavior, the growth and diversity of SIT activities; types of special interest tourism such as ecotourism, health tourism and so on.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ตาม Bloom’s taxonomy หรือ Learning Outcomes)

 • LO1 : ผู้เรียนสามารถให้คำจำกัดความถึงหลักการความหมาย และความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะของสินค้าของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ และแนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • LO5 : ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษอย่างยั่งยืน

Learning Objectives

 • LO1 : To define the concept, definition and the importance of special interest tourism.
 • LO2 : To apply the fundamental knowledge of special interest tourism to sustainable tourism management.
 • LO3 : To analyze tourists’ behavior, tourism products, growing trends and various aspects of special interest tourism.
 • LO4 : To analyze the relationship between special interest tourism and sustainable tourism.
 • LO5 : To value special interest tourism management for sustainability.

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา

 • 1. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี Bachelor degree students 
 • 2. ประชาชนทั่วไป General public

Target Group

 • 1. Bachelor degree students 
 • 2. General public

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

 • เรียนรู้ด้วยตนเอง Self study โดยในรายวิชาให้บริการบทบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Type of course

 • Self study
 

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่านตามเงื่อนไขดังนี้

 1. พิจารณาจากเวลาในการเรียน การทำกิจกรรม และการทำแบบฝึกหัด (80% ขึ้นไป)
 2. ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุกหัวข้อ Topic  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%
 3. Test(English Only)

Satisfactory and Unsatisfactory S/U Grading

 1. Class participation, activities and exercises (80% above)
 2. Participation in every topic Pre and post test score not less than 60%

Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Course Staff Image #1

Asst.Prof.Dr. Bussaba Sitikarn

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #2

Dr. Chachaya Yodsuwan

Hospitality Industry Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #3

Dr. Wiyada Sereewichayaswat

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #4

Dr. Jirapa Pradera Diez

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #5

Ms. Athitaya Pathan

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #6

Ms. Aoranich Saleewong

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #7

Dr. Nutteera Phakdeephirot

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #8

Dr. Gijsbert Christiaan Van Walbeek

Tourism Management
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #9

Dr. Piyatida Pianluprasidh

Business Administration
School of Management
Mae Fah Luang University

Course Staff Image #10

Mr. Sarutanan Sopanik

Business Administration
School of Management
Mae Fah Luang University

Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี

Course Staff Image #1

Ms. Jutarat Piriyabenjawat

Hotel and Resort Management Department
Faculty of Hotel & Tourism Management
Dusit Thani College

Course Staff Image #2

Ms. Yanapa Boonparkob

Hotel and Resort Management (International Program)
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

Course Staff Image #3

Ms. Patranit Weerachaleepat

Hotel and Resort Management (International Program)
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

Course Staff Image #4

Mr. Nutthawut Promchan

Culinary Arts and Restaurant Management(International Program)
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

Course Staff Image #5

Ms. Pawana Chanmala

Culinary Arts and Kitchen Management
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

Course Staff Image #6

Ms. Jenasama Srihirun

MICE & Event Management Department
Faculty of Hotel & Tourism Management
Dusit Thani College

Course Staff Image #7

Dr. Chudkayapad Charoenpong

Business Administration Department
Dusit Thani College

Course Staff Image #8

Ms. Chutivadee Seetthaporn

MICE & Event Management Department
Faculty of Hotel & Tourism Management
Dusit Thani College

Course Staff Image #9

Dr. Nathsinee Chinthanapoompaisal

Tourism Management Department
Faculty of Hotel & Tourism Management
Dusit Thani College

Course Staff Image #10

Ms. Nattawadee Thanamahamongkhol

Culinary Arts and Restaurant Management(International Program),
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

Course Staff Image #11

Mr. Piyawit Tantiwet

Culinary Arts and Restaurant Management(International Program),
Faculty of International Hospitality Industry
Dusit Thani College

 

 

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll