ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การนวดสุคนธบำบัด | Aromatherapy Massage


MFU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

 • ประวัติความเป็นมา นิยาม ประโยชน์ ข้อห้าม และข้อควรระวังของการนวดสุคนธบำบัด หลักการสำคัญ วิธีการนวดและกายวิภาคเบื้องต้นสำหรับการนวดสุคนธบำบัดส่วนแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ การบำบัดรักษาด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ประเภทและองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย การเลือกกลิ่นและการผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
  (The holistic health concepts, history, benefit, indication, contraindication and pre- caution of aromatherapy massage. The concept and fundamental of aromatherapy practical sequences, basic anatomy knowledge for aromatherapy massage on arms, legs, back, nape of neck and head. The basic aromatic blending of essential oils and define types of basic aroma compound.)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ (Number of online learning hours)

 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (Total number of learning hours 10 hours)
 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 1.5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ (Number of learning hours per week 1.5 hours / per week)
 • จำนวนชั่วโมงสื่อ 407 นาที (Total media hours 407 minutes)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

LO1
Remember

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสุขภาพแบบองค์รวม ประวัติ ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังของการนวดสุคนธบำบัด (To describe and recognize the holistic health concepts, history, benefit, indication, contraindication and pre-caution of aromatherapy massage)

2. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการบำบัดรักษา และบำรุงสุขภาพด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหย (To describe the definition of aromatherapy scents for well-being)

LO2 
Understand

1. ผู้เรียนสามารถให้คำจำกัดความถึงหลักการ ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด และข้อควรระวัง ในส่วนแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To define concept, benefit, indication, contraindication and pre-caution of arms, legs, back, nape of neck and head aromatherapy practical sequences)

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกายวิภาคเบื้องต้นของแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To understand the basic arms, legs, back, nape of neck and head anatomy knowledge)

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานลำดับการบำบัดรักษาของแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To understand the basic arms, legs, back, nape of neck and head aroma therapy practical sequences)

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย การเลือกกลิ่น และการผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น (To understand basic aromatic blending of essential oils and define types of basic aroma compound)

LO3 
Apply
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้การผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้นไปสู่การปฏิบัติ (To apply the basic aromatic blending of essential oils knowledge into practices)

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้กายวิภาคเบื้องต้นในส่วนแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ ไปสู่การบำบัดรักษา (To apply the basic arms, legs, back, nape of neck and head anatomy knowledge into the aromatherapy practical sequences)

 

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา (Target Group)

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor degree students) 
 • บุคคลทั่วไป (General public)

 

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (Type of course)

 • เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในรายวิชาให้บริการบทบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Self study)

 

 

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่านตามเงื่อนไขดังนี้
(Satisfactory and Unsatisfactory S/U Grading)

การประเมินผล (Assessment)

 • หลังจากเรียนจบในแต่ละบท จะคำถาม จำนวน 5 ข้อ สำหรับประเมินผล (After each part there will be 5 short assessment questions)
 • และท้ายรายวิชา จะมีคำถามข้อสอบ จำนวน 15 ข้อ (And a 15 examination questions at the end of the course)
 • เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ ร้อยละ 70 และ ผู้ที่ผ่านจะสามารถขอรับประกาศนียบัตรของรายวิชาได้ (The passing score is at 70% and you will be eligible to receive the course certificate)

 

สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University

 

Course Staff Image #1

Chakree Wattanasiri, PhD

Applied Thai Traditional Medicine Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : chakree.wat@mfu.ac.th

 

Course Staff Image #2

Aunyachulee Ganogpichayagrai, PhD

Applied Thai Traditional Medicine Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : aunyachulee.gan@mfu.ac.th

Course Staff Image #3

Panada Ramphaiboon, Lecturer

Applied Thai Traditional Medicine Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : panada.ram@mfu.ac.th

Course Staff Image #4

Asst. Prof. Vitsarut Buttagat, PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : vitsarut.but@mfu.ac.th

Course Staff Image #5

Asst.Prof. Pattanasin Areeudomwong, PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : pattanasin.are@mfu.ac.th

Course Staff Image #6

Chatchada Sutalanga,PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : chatchada.sut@mfu.ac.th

Course Staff Image #7

Petcharat Keawduangdee, PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : petcharat.kea@mfu.ac.th

Course Staff Image #8

Kitiyawadee Srisim, PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : kitiyawadee.sri@mfu.ac.th

Course Staff Image #9

Ekalak Sitthipornvorakul, PhD

Physical Therapy Department
School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University
Email : ekalak.sit@mfu.ac.th

 

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll