ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษะความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | Digital Literacy and Cyber Security


MICROSOFT

คำอธิบายรายวิชา

Digital Literacy and Cyber Security – การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตคืออะไร? และการปกป้องตนเองจากการถูกล่อลวงทางออนไลน์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ | จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์หลัก 1 ชั่วโมง 57 นาที และสื่อวีดิทัศน์อื่น ๆ กว่า 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้

2. สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll