ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ | Internet of Things Adoption in Business


MJU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาของวิชาอธิบายถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของ Internet of Things ความสำคัญ องค์ประกอบ การแบ่งกลุ่มหลัก รวมไปถึงสถาปัตยกรรม และออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายไร้สาย RFID GPS อุปกรณ์และมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอล ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ (ecosystem) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain) รูปแบบการพัฒนาระบบงานโดยใช้หลักการ Internet of Thingsการประยุกต์ใช้และตัวอย่างในภาคธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถ อธิบายสภาพการใช้งาน IoT ในปัจจุบัน

2.ผู้เรียนสามารถ อธิบายถึงมุมมองการนำเอา IoT ไปใช้งานต่างๆ ได้

3.ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเลือกใช้งานอุปกรณ์ และการจัดการข้อมูลบนระบบ IoT

4.ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของระบบสถาปัตยกรรมของระบบ IoT

5.ผู้เรียนสามารถ อธิบายการนำเอา IoT ไปใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อ.ณัฐดนัย เขียววาท

อาจารย์ภาควิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อ.ฉัตร ชูชื่น

อาจารย์ภาควิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll