ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย (Mushroom and vegetable production via Good Agricultural Practice (GAP))


MJU

คำอธิบายรายวิชา

ระบุข้อมูลคำอธิบายรายวิชา /เกี่ยวกับรายวิชา / แนะนำ กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย เป็นรายวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัย เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัยได้

2. ผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการที่สนใจ และลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เห็ดหรือผักโดยอาศัยหลักการของการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัยได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) กิจกรรมในบทเรียน (assignment) แบบทดสอบระหว่างเรียน (quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อ.ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตพร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: bandit@mju.ac.th

Course Staff Image #3

อาจารย์ปรีชา รัตนัง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: preecha@mju.ac.th

Course Staff Image #4

ผศ.ดร.พิภัทร เจียมพิริพยะกุล
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: pipat@mju.ac.th

Course Staff Image #5

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: choatpong_k@hotmail.com

Course Staff Image #6

ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: paweena.pu@mju.ac.th

Course Staff Image #7

ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: kanjana_n@mju.ac.th

Course Staff Image #8

ผศ.ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: srikanja@mju.ac.th

Course Staff Image #9

ผศ.ดร.ปวาลี ชมพูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: pavalee@mju.ac.th

Course Staff Image #10

อ.ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: praewphan_jg@mju.ac.th

Course Staff Image #11

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: siriwat@mju.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: tpisithkul@gmail.com เบอร์ 0800328657

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll