ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปศุสัตว์สร้างอาชีพ | Animal farming and farm management


MJU

คำอธิบายรายวิชา

ปศุสัตว์สร้างอาชีพเป็นรายวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การขุนโคเนื้อระยะสั้น การคัดเลือกน้ำเชื้อพันธุ์พ่อโคเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ระดับฟาร์ม อาหารสำหรับโคและกระบือ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไก่ดำ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 11 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 13 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มสัตว์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคหรือกระบวนการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับปัจจัยที่มีอยู่หรือต้นทุนการผลิตได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากฟาร์มเพื่อทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) แบบทดสอบระหว่างเรียน (quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: Phacharaporn_td@mju.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: suban@mju.ac.th

Course Staff Image #3

อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: phakphume@mju.ac.th

Course Staff Image #4

ผศ.ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: chamroon@mju.ac.th

Course Staff Image #5

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: tarachai@mju.ac.th

Course Staff Image #6

ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: pairotewong@gmail.com

Course Staff Image #7

อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: chitraporn_n@mju.ac.th

Course Staff Image #8

อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: sommai_w@mju.ac.th

Course Staff Image #9

ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: sunny@mju.ac.th

Course Staff Image #10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: piriya_kj@mju.ac.th

Course Staff Image #11

อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: adisorn_s@mju.ac.th

Course Staff Image #12

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: non_p@mju.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: smartfarminnovators.mju@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll