ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย | Sustainable aquaculture and value-added products from fish and seaweed


MJU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมในการเลี้ยงปลาและสาหร่าย การนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาและสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ รวมถึงการตลาด ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์สำหรับการขายสินค้าทางด้านการประมงเพื่อสร้างเป็นอาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 3 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการเลี้ยงปลาและสาหร่ายได้

2. ผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการที่สนใจ และลงมือปฏิบัติในการเลี้ยงปลาและสาหร่ายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) แบบทดสอบระหว่างเรียน (quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: apinun@mju.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: nissara@mju.ac.th

Course Staff Image #3

รศ.ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: jongkolp@mju.ac.th

Course Staff Image #4

รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตพร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: bandit@mju.ac.th

Course Staff Image #6

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: kriangsakm@gmail.com

Course Staff Image #7

รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: chitraporn_n@mju.ac.th

Course Staff Image #11

ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: theeraphol_s@mju.ac.th

Course Staff Image #12

ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: doungporn_a@mju.ac.th

Course Staff Image #13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: piriya_kj@mju.ac.th

Course Staff Image #14

ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: sunny@mju.ac.th

Course Staff Image #15

อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: adisorn_s@mju.ac.th

Course Staff Image #16

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: non_p@mju.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: smartfarminnovators.mju@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll