ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ | Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management


MU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management

เกี่ยวกับรายวิชา

สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมีความเป็นพลวัต องค์การทุกองค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รายวิชาเรียบเรียงเนื้อหา หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎี และเรียนรู้กรณีศึกษาของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยยกตัวอย่างสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในมิติที่ว่าด้วยการบริหารองค์การภาครัฐ เพื่อตอบรับต่อความต้องการสาธารณะในยุคปัจจุบัน

รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้อตกลงที่ 1 ขอให้ผู้เรียนที่ทะเบียนเรียน รับฟังการบรรยาย พร้อมตอบคำถามท้ายบททุกบทเรียน
ข้อตกลงที่ 2 ผู้เรียนต้องเรียนครบ 10 ชั่วโมง โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการจดจำเนื้อหาที่ได้ศึกษา Understanding and Rememberingวัดโดย ความต่อเนื่องในการรับฟังการบรรยาย (ไม่เว้นระยะการเข้าระบบการรับฟัง)

2.ผู้เรียนเกิดการคล้อยตามและเห็นความสำคัญ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการนำหลักคิดและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ Applying and Analyzing

การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของผู้เรียน : นับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประโยชน์ของสถาบันการศึกษา : การจัดการสอนบน MOOC เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ

Asst. Prof. Krish Rugchatjaroen, Ph.D.

Public Aministration Program

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : krishphd@live.com

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อครั้ง

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี /เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

ระดับเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน หรือสนใจพัฒนาความรู้จาก "YouTube ช่อง Data Analytics TV" รับชม เนื้อหาทางการบริหาร และหลักการวิเคราะห์

คลิ๊กลิงค์นี้ เพื่อติดตามเนื้อหาเสริมเพิ่มเติม

วันที่เปิดเรียน /ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

เปิดการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือการจัดการการเปลี่ยนแปลง (ผลิตโดยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

2. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการภาครัฐ

3. สื่อเว็บไซต์จากแหล่งความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชน และภาครัฐ

4. "YouTube ช่อง Data Analytics TV"รับชม เนื้อหาทางการบริหาร และหลักการวิเคราะห์

เกณฑ์การประเมินวัดผล

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 80%

Course Staff Image #1

 

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

คลิ๊กลิงค์นี้ เพื่อติดตามเนื้อหาเสริมเพิ่มเติม
Enroll