ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการสาธารณภัย...ใครๆ ก็ต้องรู้ | Emergency Care in Mass Casualty Incident


MU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

Emergency Care in Mass Casualty Incident

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แนวทางหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ การรู้เท่าทันสาธารณภัย ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปควรมีทักษะในการจัดการสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องการจัดการสาธารณภัย หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในสายปฏิบัติการ และ สายสนับสนุน

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2553
- Certificate International Disaster Management, Bournemouth, UK
- Certificate of Mass Casualty Simulation System (MacSim) Instructor course, Bangkok

E-mail: chaipool0634@hotmail.com

วัตถุประสงค์ของการเรียนในหลักสูตรนี้

เมื่อจบการศึกษารายวิชานี้แล้วจะต้องมีความสามารถในการ
1.ประเมินภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัย โดยใช้หลักการ METHANE
2.สามารถตอบสนองต่อการเกิดสาธารณภัยได้โดยใช้หลักการ CSCATTT
3.สามารถวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆได้
4.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การจัดการสาธารณภัยไปประยุกต์ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์

10 ชั่วโมง / 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี/ เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

กลาง

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

-

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร

การเข้าเรียนครบ 70% และทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตร

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ระบุเอกสาร ตำรา เว็บไซต์ ฯลฯ)

- www.th.undp.org/docs/publication
- www.amed.go.th
- ไชยพร ยุกเซ็น. การจัดการอุบัติภัยหมู่. ใน: ไชยพร ยุกเซ็น, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑. กรุงเทพ: ช่อระกา การพิมพ์; ๒๕๕๗. หน้า ๘๓-๙๓.


cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll