ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support


MU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

ทราบหรือไม่?

อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยนั้น ขึ้นอยู่กับการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง

...การช่วยเหลือที่ถูกต้อง สามารถลดอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพได้
...การช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะปลอดภัยทั้งผู้ช่วยเหลือ และผู้ถูกช่วย 

จริงหรือ?

ที่ใครๆ ก็สามารถให้การช่วยชีวิต หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทั้งชักเกร็งกระตุก บาดแผลเลือดออก กระดูกหัก งูกัด กินหรือดื่มสารพิษ ตลอดจนผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น

 

ถ้าอยากรู้!! กด enroll Course เข้ามาเรียนกันได้เลยค่ะ

กู้ชีพกู้ใจ ใครๆก็ทำได้ (Basic Life Support)

เป็นรายวิชาที่สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาวิชากล่าวถึง หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) การวิเคราะห์อาการ อาการแสดงและสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด ผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน ได้อย่างถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 27 นาที)

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : satariya.tra@mahidol.ac.th

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) รู้หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย

2) รู้และสามารถวิเคราะห์อาการและอาการแสดงของผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ผู้ที่ต้องได้รับการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ต้องได้รับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน

3) รู้และสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง

ระดับของเนื้อหารายวิชา

เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

1) หนังสือ Highlights of 2015 AHA Guidelines Update for CPR and ECC ของ TRC (Thai Resuscitation Council)

2) คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559

3) เอกสารประกอบการอบรม โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

4) http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HealthcareProfessional/BasicLifeSupportBLS/UCM_473189_Basic-Life-Support-BLS.jsp

5) http://www.thaiheartfound.org/thaiheartdetail.php?id=62

6)http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.phptopic_id=753&auto_id=8&TopicPk=

7) http://www.thaicpr.com/

8) https://www.youtube.com/watch?v=yuPYZ4hMxUs

9) https://www.youtube.com/watch?v=rPEc4D18Qdc

10) https://www.youtube.com/watch?v=YxVFTpSPUMs

11) https://www.youtube.com/watch?v=kfKG6uJA0IE

นโยบายการวัดประเมินผล

ดูวีดีโอการเรียนรู้ครบและทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ได้เกิน 84 %


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll