ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

EMS สายด่วนฉุกเฉิน | Emergency Medical Service


MU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"เกี่ยวกับรายวิชา

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ใช่เพียงเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น หากผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาล ดูแล ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ โดยผู้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว สามารถทำให้ผลการรักษามีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นด้วย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนฉุกเฉิน 1669 การให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมบุคลากรทางการเเพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาก่อนถึงโรงพยาบาล การติดต่อประสานงาน ตลอดจนการนำส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโรงพยาบาลที่เหมาะสม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายหลักการ บทบาทหน้าที่ ของระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
  • อธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
  • อธิบายหลักการในการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในภาวะโรคสำคัญที่พบบ่อย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และให้การรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

มัธยมปลาย/ปริญญาตรี/ปริญญาเอก/ กลุ่มวิชาชีพ : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์, พนักงานฉุกเฉินการแพทย์, อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

กลาง

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

พญ. ณัฐภา สว่างศรี (Nattapa Sawangsri)

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : nattapa.saw@mahidol.ac.th

Course Staff Image #1

นพ. ศุภกฤษ สัตตบุศย์ (Supakrid Suttabuth)

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : supakrid.sut@mahidol.ac.th

Course Staff Image #1

พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ (Kasamon Aramvanitch)

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : kasamon.ara@mahidol.ac.th

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ระบุเอกสาร ตำรา เว็บไซต์ ฯลฯ)

  • เว็บไซต์ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.errama.com
  • เว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  http://www.niems.go.th
  • หนังสือ : EMS Director แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เกณฑ์การวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll