ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Caregivers techniques


MU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Caregivers techniques


เกี่ยวกับรายวิชา

เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนะนำครอบครัว คนรอบข้าง ให้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : Nate.hon@mahidol.ac.th


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


- ผู้เรียนมีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม

- ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั้ง 3 ด้าน อย่างถูกต้อง

- ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวผ่านการอธิบายและการสาธิต

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์) /2 ชั่วโมง

ของเนื้อหารายวิชา

- วิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

- เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)

-

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพิ่มเติม


- กรมอนามัย. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2553.

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : ธนาเพลส 2551.

- กรมอนามัย. แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2557.

- สำนักอนามัย. คู่มือผู้ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้ กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2558.


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์ผ่าน/เกณฑ์ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 80% จึงจะมีสิทธิรับประกาศนียบัตร

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll