ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิทย์เพื่อชีวิต | Science for Life


MU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

รายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้หน่วย ที่มาของพลังงาน ยาและวัคซีนเพื่อสุขภาพ และ การใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย สถิติ การออกแบบ และการสั่งงานด้วยเสียง

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถคำนวณการเปลี่ยนหน่วยได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึงความสำคัญของความแม่นยำในการวัด

2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าใจถึงที่มาของพลังงานในปัจจุบัน และอนาคต

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร. มัญชุตา แดงกุลวานิช
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail : tara.cha@mahidol.edu

Course Staff Image #3

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาววิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Course Staff Image #4

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวอิ่มบุญ วิรัชศิลป์
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

CC
Enroll