ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0


MU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้
Tourism and Hospitality Management 4.0 is a subject that supports students to understand the importance of tourism industry, and be able to know the principles of tourism businesses and overall of tourism system as following topics:

อาชีพและบทบาทที่เกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
Careers and Roles Related to Tourism and Hospitality Industry

เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
New lenses of Sustainable tourism

หัวใจหลักต่อการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Principles of tourism and hospitality business

กลยุทธ์และเทคนิคการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Business Strategy and technique

การเข้าถึงงานบริการ
Service insight

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
Marketing for tourism and Hospitality

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง 30 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าใจถึงอาชีพ และบทบาทที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
Students can explain the difference of career in tourism and hospitality industry.

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนให้เดินหน้าเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Students can explain the importance of sustainable tourism and the main elements of Government, Private, Public sector driven forward sustainable tourism development.

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเพื่อนำไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Students can explain the principles of further business development in tourism and Hospitality.

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0
Students can explain the business strategy for tourism and hospitality.

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักสำคัญในงานบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยคุณภาพบริการตามกลุ่มเป้าหมาย
Students can explain the principles of service oriented and quality service experiences following target market.

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ในยุค 4.0
Students can explain the principles of Marketing for tourism and Hospitality 4.0

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

Dr.Kaewta Muangasame
Tourism and Hospitality Management Division
Mahidol University International College

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

Asst. Prof. Dr.Sompong Amnuy-Ngerntra
Tourism and Hospitality Management Division
Mahidol University International College

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

Dr.Nate-tra Dhevabanchachai
Tourism and Hospitality Management Division
Mahidol University International College

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

Dr.Veeradas Panvisavas
Tourism and Hospitality Management Division
Mahidol University International College

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail : kaewta.mua@mahidol.edu

CC
Enroll