ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้สูงอายุ 1 | Elderly Care I


NCKU
รายวิชานี้เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่าง Thai MOOC Platform และ National Cheng Kung University Hospital (NCKU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คำอธิบายรายวิชา
การดูแลทางจิตวิญญาณสำหรับผู้สูงอายุ

คำว่าจิตวิญญาณในที่นี้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้านของชีวิต (dynamic changes) และหมายถึงประสบการณ์ที่นำไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (transcendent experience) จิตวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนเราและยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งเติบโตขึ้น ประเด็นสำคัญของบทเรียนนี้คือ การดูแลทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณและความทุกข์ 2) วิธีทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและการค้นหาความหมายของชีวิต และ 3) การดูแลผู้สูงอายุในมิติทางจิตวิญญาณ

จำนวนชั่วโมงการเรียนออนไลน์
จำนวนการเรียนทั้งหมด 7 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียน
วัตถุประสงค์หลักของรายวิชานี้คือ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของการเข้าสู่วัยชรา ความแตกต่างระหว่างความชราและโรคภัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การละเลยผู้สูงอายุและการทารุณกรรมผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในมิติด้านจิตวิญญาณ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เรียน
ไม่มีคุณสมบัติที่บังคับ

เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
ผู้เรียนที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60% จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์

Teacher & Course Team
Teacher #01 : Feng-Hwa Lu

Current position: 

 • Director of the Department of Geriatric Medicine, National Cheng Kung University Hospital
 • Attending physician for the Department of Family Medicine, National Cheng Kung University Hospital
 • Assistant Professor at the Department of Family Medicine, College of Medicine, National Cheng Kung University

Specialized fields: 

Gerontology and Geriatric Medicine; Doctor-patient Communication; Family Medicine.

Teacher #02 : Shyh-Dye Lee

Current position: 

 • Part-time attending physician for the Department of Family Medicine, National Taiwan University Hospital, Bei-hu Branch
 • Vice President of the Department of Community Medicine, Fu-Jen University Hospital
 • Professor at the Graduate School of the Department of Long-term Care, National Taipei University of Nursing and Health Science

Specialized fields: 

Geriatric Medicine, Clinical Medicine; Long-term Care, and Preventive Intervention; Community Medicine.

Teacher #03 : Ying-Hsiang Huang

Current position: 

 • Part-time attending physician for the Department of Family Medicine, National Cheng Kung University Hospital

Specialized fields: 

Family Medicine; Geriatric Medicine; Preventive Medicine

Teacher #04 : Yi-Ching Yang 

Current position:

 • Secretary of the medical division for National Cheng Kung University Hospital
 • Director of the Department of Family Medicine, Community Medicine Division, National Cheng Kung University Hospital
 • Professor at the Department of Family Medicine, College of Medicine, National Cheng Kung University
 • Part-time professor at the Graduate School of Public Health, College of Medicine, National Cheng Kung University

Specialized fields: 

Family Medicine; Geriatric Medicine, Obesity Medicine; Evidence-based Medicine; Diabetes Prevention

Teacher #05 : Hui-Ching Weng

Current position: 

 • Professor at the Graduate School for Gerontology, National Cheng Kung University

Specialized fields: 

International Comparisons of Elderly Welfare; Doctor-patient Relationships; Emotional Competency

Teacher #06 : Yu-Tai Lo

Current position: 

 • Attending physician at the Department of Geriatric Medicine, National Cheng Kung University Hospital

Specialized fields: 

Palliative and Hospice Care; Geriatric Medicine; Family Medicine; Long-term Care

Teacher #07 : Wei-Sue Lai

Current Position: 

 • Assistant Professor at the Department of Nursing, National Cheng Kung University

Specialized fields: 

Hospice Care; Grief Counselling; Adult Care; Comfort Care

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

cc

This work by National Open University(NOU) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License (CC BY NC SA).

Enroll