ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์|Creative Essentials of Economics|創意學經濟/创意学经济


NCTU

คำอธิบายรายวิชา

Joseph E. Stiglitz (2010) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า“ควรปฏิรูปทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสียใหม่” นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ด้านการเงินของอังกฤษ(Financial Times, 2015) ก็เคยเน้นย้ำว่า “วิชาเศรษฐศาสตร์ควรมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตจริง” โดยรวมแล้ว วิชาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานของการบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ จึงควรมีความเป็นพลวัต สร้างสรรค์สิ่งใหม่ จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ วิชานี้ได้นำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและหยิบยกศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆเข้ามาใช้ เพื่อใช้ในการฝึกฝนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดเนื้อหาตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ตามกระบวนการความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้นำเอาผลงานของผู้ที่เคยเรียนมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหา วิชานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออารี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำธุรกิจของตัวเองและผู้อื่น เข้าใจสังคม และบรรลุการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

ภาษา:

ภาษาจีน(Mandarin)中文

คำบรรยาย:

ภาษาไทย / English / ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文) / ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ(简体中文)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจหลักพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ และเพิ่มทางเลือกเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่ตัวเอง

2.มีสำนึกแสวงหาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.สามารถพัฒนาวิธีการดำเนินการทางสังคมหรือทางธุรกิจพร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาได้

4.เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในขั้นที่สูงขึ้น และปลูกฝังการใส่ใจความเป็นไปของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆในสังคม

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพและใฝ่เรียนรู้ในสถานที่ทำงานและนักศึกษาสายธุรกิจ หากเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ยิ่งเหมาะสม

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

Week1: ข้อได้เปรียบและการค้า – หาทางสู่การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน / Advantage and Trade – How to WIN WIN?

Week2: ทฤษฎีเกมและการคิดกลยุทธ์ – ต่อต่อตา ฟันต่อฟัน/ Game theory and Strategy thinking – tit for tat

Week3: ผลผลิตและต้นทุน - วิธีการหาสมดุลและทางเลือก/ Produce and Cost – How to balance and choice?

Week4: ข้อมูล ความไม่แน่นอน และทฤษฎีความหวัง -จะโชคดีหรือโชคร้าย(1)/ Information, Uncertainty, and Prospect Theory - Good luck or bad luck(1)

Week5: ข้อมูล ความไม่แน่นอน และทฤษฎีความหวัง -จะโชคดีหรือโชคร้าย(2)/ Information, Uncertainty, and Prospect Theory - Good luck or bad luck(2)

Week6: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(1)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(1)

Week7: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(2)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(2)

Week8: เงินตราและหลักทางการเงิน -เงินทำได้ทุกอย่าง(3)/Currency and Financial principles-Money makes the mare to go(3)

เกณฑ์การวัดผล

ได้คะแนนเกิน 60 คะแนนถือว่าผ่าน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

การทดสอบออนไลน์ (Online quizzes) : 100% (มีการทดสอบออนไลน์ 5 ครั้ง ครั้งละ 20 คะแนน)

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

Ching-wei Tan, P.h.D

Associate Professor, Hsing Wu University

ดร. Ching-wei Tan สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ ไต้หวัน เคยได้รับรางวัลการพัฒนาหลักสูตรดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลการศึกษาสร้างสรรค์ระดับอุดมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภททีมทางสังคมการออกแบบการเรียนการสอนแบบดิจิตอล จากกระทรวงเทคโนโลยี

CC Image

This work by National Chiao Tung University (NCTU) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Enroll