ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ | National Strategy


NESDC
Overview

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชายุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำร่องการดำเนินการในกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้ และสามารถถอดระดับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 40 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ และประเมินภารกิจของหน่วยงานตนเองให้สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ผู้เรียนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

thailandcsreform@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll