ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร | Content Creation in Digital Organization


NIDA

เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 4-10 กรกฎาคมนี้

สามารถเข้าเรียนได้ในวันที่ 5 กรกฎาคมเป็นต้นไป

คำอธิบายรายวิชา

ทุกวันนี้ มีสื่อมากมายที่พยายามแย่งชิงผู้คนให้มาสนใจ ทว่าสื่อ ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เท่านั้น ที่จะได้ใจคน ผู้ประกอบการ จึงต้องรู้วิธีสร้างสรรค์สื่อ โดยมี ข้อมูล ด้าต้า data ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภค และทำให้เนื้อหาการสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้ ผู้เรียน เข้าใจ กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยดาต้า ทั้งในเชิงแนวคิด กลยุทธ์ และทักษะ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง อาทิ อาชีพแอดมินเพจ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ นักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผู้เขียนเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รีวิวสินค้า (Micro Influencer) นักสื่อสารกลยุทธ์ด้านเนื้อหา นักสื่อสารดิจิทัล นักสื่อสารแบรนด์ดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารการสื่อสาร ครีเอทีฟ (Creative) นักวางแผนเนื้อหาด้านดิจิทัล (Digital content planner) และนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ หรือทำงานในองค์กรสามารถนำไปยกระดับการทำงานเพิ่มคุณค่าให้องค์กรได้ โดยมีรายวิชาประกอบด้วย

1. วิชาเทคโนโลยี ดาต้า กับการสื่อสารการตลาดเบื้องต้น

2. วิชาเทคนิคการเป็นแอดมินเพจเบื้องต้น

3. การสร้างแบรนด์เพื่อ SME

4. กระบวนการสร้างเนื้อหาดาต้าในสื่อดิจิทัล

5. Creativity and Storytelling

6. Data Driven Storytelling

7. รีวิวแอปจีนเพื่อเจาะตลาดโลก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้แรงงานที่เป็นพนักงานองค์กรเกิดความรู้เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคม การวิเคราะห์สื่อสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ และการเล่าเรื่อง

2. เพื่อให้แรงงานที่เป็นพนักงานองค์กรสามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการเล่าเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงใจลูกค้า และออกแบบเนื้อหาเผยแพร่และจัดการชุมชนออนไลน์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจที่จะ Upskill/Reskill ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ (Content Creation for Business) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบและกิจกรรมในบทเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%
มีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์รายวิชา และรับประกาศนียบัตรจากระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: gscm@nida.ac.th เบอร์: 02-727-3759

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll