ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Data + AI for Communication: แนวทางการใช้ข้อมูลและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรด้านการสื่อสาร | Data + AI for Communication: Inspired Data + AI Applications for Communication Organization


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจใน ความรู้พื้นฐาน ประโยชน์ของ DATA และ AI ในมิติต่างๆ สถานการณ์DATA และ AI ทางการสื่อสารและแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือ การนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร ตลอดจนพัฒนาการอนาคตของนิเทศปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นที่ การนำ DATA และ AI มาใช้ในบริบทของการสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์ และ Brand Ambassadors พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการนำข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) แนวทางการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) แนวทางการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องการเสริมความรู้นอกห้องเรียน

- บุคลากรวัยทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร

- ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.)

Course Staff Image #5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

Course Staff Image #6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

Course Staff Image #7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ
Director (CEO Office) CJ Express Group

Course Staff Image #8

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์
Vice Executive Data and Innovation Director, Data First and Far East Fame Line DDB

Course Staff Image #9

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

Course Staff Image #10

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.อโณทัย รัตนกุล
Deputy Chief Customer Service Officer, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Course Staff Image #11

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณกิตติพัฒน์ จินะทอง
CEO-REAL BANGKOK DIGITAL MEDIA CO.,LTD

Course Staff Image #12

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #13

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ชัชญา สกุณา
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mailgscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll