ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Data + AI for Communication: การใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | Data + AI for Communication: Data + AI for SME


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารการตลาดตลอดเส้นทางของผู้บริโภค แนวทางการทำโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การแบ่งกลุ่มและทำความเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ การใช้ข้อมูลและกระบวนการ Design Thinking สำหรับธุรกิจ การนำข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data-Driven Marketing การใช้ Customer Data Platform (CDP) และกรณีศึกษาการใช้งาน CDP ที่ประสบความสำเร็จ พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 9 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 25 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางการพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารการตลาดได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทำการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

- ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

- บุคลากรวัยทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์
CEO and Co-Founder at dot MATTER Co., Ltd

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.อดิเทพ เกตุชาติ
วิทยากรศูนย์สร้างสรรค์ และนวัตกรรมนิเทศศาสตร์(CIC) ด้าน Data Analytics Strategist

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณณรรมล ตั้งจิตอารี
Chief Executive Officer, D-Serve Consulting

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ชัชญา สกุณา
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail gscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll