ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Data + AI for Communication: ปัญญาประดิษฐ์กับสังคมมนุษย์ | Data + AI for Communication: AI for Humanity


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อสังคมในมิติต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพ เช่น การจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดด้วย AI การใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ AI ในธุรกิจท่องเที่ยว การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise เช่น ธุรกิจที่สร้างอาชีพให้คนพิการ พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 25 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังคมมนุษย์ได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) ลักษณะของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

- ผู้บริหาร / หัวหน้างานในองค์กร

- พนักงานระดับปฏิบัติการ

- นักวิชาการ / อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

- ผู้ประกอบการธุรกิจ SME / ธุรกิจสตาร์ทอัพ

- นิสิต / นักศึกษา / คนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
Founder and CEO Siametrics และ MD สถาบัน ThailandFuture

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีม เป็ดไทยสู้ภัย และ CEA/Co-founder ZTRUS

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส
ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Wisible

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา
CEO and Co-founder of Horganice

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล
Solution Lead, กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ
CEO, Vulcan Coalition และ Founder, Guidelight

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณธนัท ลัพธวรรณ์
AI Scientist ที่ Vulcan Coalition

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ชัชญา สกุณา
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail gscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll