ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Data + AI for Communication: การฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ Data + AI พื้นฐานสำหรับการสื่อสารการตลาด | Data + AI for Communication: Workshop on Data + AI Foundation Tools for Marketing Communication


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เบื้องต้น สำหรับการสื่อสารการตลาด ตั้งแต่ ความหมาย กระบวนการคิด การตั้งคำถาม การปรับแต่งข้อมูล (Optimization) การพยากรณ์ และ การสร้างทีมทำงานด้านข้อมูล โดยครอบคลุมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการเก็บ และจัดกระทำข้อมูล ได้แก่ SQL Spreadsheet Google Form การสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio ตลอดจนการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นและการทำ Machine Learning เบื้องต้น พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) ความสำคัญของการใช้เครื่องมือด้านการจัดการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (Data + AI) ในการสื่อสารการตลาด

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) หลักการพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้านการจัดการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (Data + AI) ในการสื่อสารการตลาด

3. ผู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือด้านการจัดการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data + AI) ขั้นพื้นฐานไปใช้ (Apply) ในการสื่อสารการตลาดได้

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านการสื่อสารการตลาด การตลาด หรือนิเทศศาสตร์ ที่ต้องการจะเสริมทักษะการใช้เครื่องมือด้านการจัดการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการตลาด

- เจ้าของสินค้า / ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ต้องการฝึกหัดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางสื่อสารการตลาดที่นำด้วยข้อมูล (Data-driven Marketing Communication)

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์กษิดิศ สตางค์มงคล
เจ้าของและวิทยากรเพจ Datarockie อาจารย์พิเศษ

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ชัชญา สกุณา
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail gscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll