ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล | Data-driven Social Media Management and Content Marketing


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ ความเข้าใจภาพรวมของ Social Media การใช้งาน Social Media Platform เพื่อการสื่อสาร การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หลักการคิดและสร้างสรรค์เนื้อหาบน Social Media กระบวนการการทำการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ การวัดผลการตลาดดิจิทัล การนำข้อมูล มาเล่าเรื่อง ตั้งแต่การเตรียมตัว การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเล่าเรื่องข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 7 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (identify) ความสำคัญของการจัดการสื่อสังคม และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (describe) กระบวนการหลักการในการนำข้อมูลมาใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (create) แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (evaluate) แนวทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องการเสริมความรู้นอกห้องเรียน

- บุคลากรวัยทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

- ผู้บริหาร/ ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์
CEO บ้านดอยปุย Digital Agency และวิทยากร Podcast Channel: GUlaxy Podcast
ศิษย์เก่าปริญญาโท นิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 1

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณวรุตม์ อุดมรัตน์
Project Manager จากบริษัท พันช์อัพ เวิลด์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณวนะชัย รัศมีพลังสันติ
PSenior Account Executive, Mandala Analytics

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail gscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll