ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนด์ออนไลน์ | Social Media Content Marketing Strategy for Online Brand Management


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์ (Online Influencer Management) ครอบคลุมถึงการสร้างชื่อเสียงในด้านดีเพื่อให้ผู้คนรู้จักกับแบรนด์และรู้สึกถึงแบรนด์ในทางที่ดี การควบคุมชื่อเสียงในด้านไม่ดีที่ปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 50 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องการเสริมความรู้นอกห้องเรียน

- บุคลากรวัยทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

- ผู้บริหาร/ ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร
CTO and Founder บริษัท อินเทอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด (Zanroo)

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณสุวิตา จรัญวงศ์
ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll