ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ | Content Preparation for Social Media Platforms and Website


NIDA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก ได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุม ความสำคัญของการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือในการหาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้น่าสนใจ และส่วนที่สอง ได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อเว็บไซต์ (Website) ครอบคลุม การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารในระบบ Search กระบวนการพัฒนาระบบ SEO VS SEM ให้ประสบความสำเร็จ การหาข้อมูลเพื่อเสริมศักยภาพการค้นหา ด้วย SEO การออกแบบเนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค และเทคนิคการปรับแต่ง Website เพื่อการพัฒนา SEO VS SEM

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 10 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) ประสิทธิภาพของเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องการเสริมความรู้นอกห้องเรียน

- บุคลากรวัยทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

- ผู้บริหาร/ ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูล

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณรณกร วงษ์สวรรค์
SEO Growth Specialist, kaidee.com บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัดและศิษย์เก่าปริญญาโท นิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 8

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณธัช ภัทรธรรมกุล
Head of Growth @LENSOD Data Engineer/Analyst @Fungjai

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll