ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งให้หน่วยงานของรัฐ | Knowledge of Conducting Civil Cases for State Agencies


NITIVAJRA

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแพ่ง ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนงานทั้งหมดในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 3 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแพ่งได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาในการดำเนินคดีแพ่ง

3. ผู้เรียนสามารถดำเนินการในชั้นก่อนฟ้องและหลังยื่นคำฟ้องในการดำเนินคดีแพ่งได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีแพ่งในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้

5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีแพ่งไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรในหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานอัยการ เช่น เจ้าพนักงานคดี นิติกร เป็นต้น และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อ.ภัทรสุดา บุญกิตติเจริญ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : cojustice.th@gmail.com
พัฒนาวิชาโดย สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll